مهوش علاسوندی و بیژن فتحی از نقض حقوق بشر در ایران می گویند

ویدئو
مهوش علاسوندی و بیژن فتحی، زوج کنشگر سیاسی ساکن برونمرز، پیرامون اعدام و نقض حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی سخن می گویند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: