برايان هوك:ابران به طالبان و حوثي موشك داده است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: