سناتور برجسته کنگره آمریکا: ولیعهد عربستان 'روانی' است