مقامات کشوری و لشکری درباره امکانات نظامی ایران دروغ می‌گویند