یا این بار سیاست 'غرب منهای آمریکا' موفق خواهد شد؟