وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری فرهاد میثمی شد