کفن پوش شدن کارگران گروه ملی فولاد اهواز در سی یکمین روز

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: