هشدار کارگران بروجرد بدلیل دریافت نکردن ۶ماه حقوق معوقه‌هایش

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: