اعتراض کارگران در مقابل بانک ملی اهواز ، سی و سومین روز

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: