زندانی سیاسی، وحید صیادی نصیری، بر اثر اعتصاب غذا جان سپرد