بروجرد: تجمع کارگران شهرداری در برابر شورای شهر

در اعتراض به عدم پرداخت ۹ ماه حقوق معوقه

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: