پاسخ پکن به اظهارات بولتون در مورد نفوذ روسیه و چین در قاره آفریقا