فشارهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی طرفداران پادشاهی را تقویت می‌کند