شنبه ۲۴ آذر حضور نیروهای انتظامی و اعتراض کارگران

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: