رفتن به محتوای اصلی

کارگر می رزمد ، ذلت نمی پذیرد!
18.12.2018 - 21:49

 کارگر  میرزمد، ذلت نمی پذیرد!

 حسن جداری

 فریاد کارگر، همه جا میرسد به گوش        در کارخانه ها، همه جا هست اعتصاب        نسل جوان که دشمن شیخ  است و ارتجاع      باید دهد به جنبش زحمتکشان، جواب!          روزی رسد که دست توانای کارگر      بندد به پای شیخ و دگر رهزنان، طناب

 حوادث پرشور و بی سابقه ای در ایران، به وقوع می پیوندد. فریاد دادخواهی کارگران به پا خاسته، سرتاسر کشوراسیردر چنگال خون آلود رژیم جمهوری اسلامی را، پر کرده است . در اعتصابات عظیم کارگران هفت تپه و فولاد سازی، رهبران برجسته طبقه کارگر، این قهرمانان واقعی توده های زحمتکش، طی سخنرانی های پر حرارت و آتشین، نهایت  خشم و انزجار خود را  علیه  ستمگری های  خودکامگان حاکم بلند کرده  و عزم جزم  کارگران اعتصابی را در پیشبرد مبارزه در جهت بر آورد خواست های حق طلبانه، ابراز میدارند. رژیم آزادیکش جمهوری اسلامی، با توسل به انواع  تمهیدات ارتجاعی، از آنجمله دستگیری و آزار و شکنجه کارگران مبارزومقاوم، مذبوجانه میکوشد از رشد و تداوم اعتصابات کارگری جلوگیری به عمل آورده،  کارگران را به سکوت و تسلیم وادارد.  کارگران اعتصابی در هفت تپه، فولاد سازی و دیگر  کارخانه ها با مقاومت و پایداری در خور تحسین خود، به روشنی نشان داده اند که رژیم  در تعقیب اهداف ضد کارگری خود ،  توفیق حاصل نخواهد کرد.  

                +++++

طبقه کارگرایران، برای پاره کردن زنجیرهای اسارت و بردگی، دلیرانه  به پا خاسته و بهیچ وجه  تسلیم  زور و استبداد رژیم ضد کارگری حاکم  نمی شود . این واقعیت را مبارزات  بی امان کارگران هفت تپه و فولاد سازی در طول  چند ماه اخیر به روشنی  نشان داده است. اعتصاب سهمگین کارگران نیشکرهفت تپه که وحشت بر جان رژیم آزادیکش ضد کارگری انداخته است،  قاطعانه و همه جانبه از جانب کارگران اعتصابی  فولاد سازی  اهواز، حمایت میشود. اینک بیش از یک ماه از اعتصاب پر قدرت  کارگران فولاد سازی اهواز سپری میشود. در طول  یک ماه واندی، فریاد رساو حق طلبانه کارگران مبارزفولاد سازی، نه  تنها در خیابان های شهر اهواز بلکه در سرتاسر ایران، طنین انداز گردیده است. حس همبستگی و پیوند مبارزاتی در صفوف کارگران ایران، هر روز  قوی تر وعمیق تر میگردد.  در طول  چند هفته گذشته، همدردی و همبستگی روز افزون با کارگران به پا خاسته در داخل و خارج از کشور، نشان دهنده  ابعاد گسترده خشم  و تنفر عمومی علیه رژیم خودکامه  دزد و چپاولگری است که چهل سال تمام است  زالو صفت از خون کارگران و زحمتکشان ایران، ارتزاق میکند. نه تنها  کارگران  کارخانه های  مختلف با کارگران اعتصابی فولاد سازی اهوازونیشکر هفت تپه ابراز همدردی و همبستگی می کنند، بلکه دانشجویان  دانشگاه ها  نیز در حالی که به یاری کارگران بر خاسته اند،  با مشت های  گره کرده فریاد میزنند: فرزند کارگرانیم       کنارشان می مانیم!                                                                     

             +++++

هر قدر  موج  همدردی  و هم نفسی  با کارگران  هفت تپه  و فولاد سازی سهمگین تر میگردد ، سردمداران  رژیم  از هر جناح و دسته ، این دشمنان بی امان  طبقه کارگر ایران، دچار ترس و وحشت بیشتری میشوند. از  دی ماه سال گذشته، در ایران اسیر در چنگال  رژیمی  قرون وسطائی، جنبش و تحرک پر توان و بی نظیری در بین توده های  محروم و زحمتکش،آغاز شده است. قراین نشان میدهد که تا  سلطه  جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی  به دست  توده های محروم و تحت ستم سرنگون نشده است، این تحرک وخشم ضد رژیمی میلیون ها انسان ستمدیده و به پا خاسته، همچنان شاداب و پر قدرت، تداوم خواهد داشت. اعتصاب های پی در پی معلمین، کامیون داران و اعتراضات  گسترده  مال باختگان و دیگر ستمدیدگان و جان به لب رسیده ها،  همراه با اعتصابهای رزمنده هزاران تن از کارگران کارخانه ها که بسیاری از آنها ماه هاست  دستمزد ناچیز خود را در یافت نداشته اند ، دست به دست هم  داده ، زمینه را برای تسریع پروسه از هم پاشیدگی و سرنگونی رژیم کشتار و جنایت جمهوری اسلامی، فراهم میسازند. تردیدی  نباید داشت که خشم وعصیان  توده های ستمدیده به پا خاسته که از ستمگریها و فساد و غارتگری های  سردمداران رژِیم به ستوه آمده اند، قیام های خونین و خشمگین توده ای در شهرها،  همراه با اعتصابات و جنبش های اعتراضی کارگران در  نقاط مختلف  کشور، درآینده ای که  دیر نیست  به عمر نکبت بار رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی پایان داده، قهر انقلابی  توده های زحمتکش به  قهر ضد انقلابی رژیم آزادیکش، چیره خواهد شد.                  

                   +++++

چهل سال تمام است  کارگران  ایران در معرض  استثمار بیرحمانه از طرف سرمایه داران خون آشام و ظلم و تعدی رژیم ضد کارگری  قرار دارند . چهل سال  تمام است مشتی دژخیم دزد و غارتگر، حاصل رنج و کار کارگران ایران را بیرحمانه  به یغما می برند. اینک  کارگران درکارحانه ها و کارگاه های مختلف، جسورانه به پا  خاسته اند که  با اعتصاب ها و حرکت های  اعتراضی  پر جوش و خروش  خود، از حقوق  پایمال شده دفاع  به عمل آورده و با  پشتکارو مقاومت تحسین آمیز، پوزه کثیف رژیم دشمن طبقه کارگر را به خاک بمالند.  در چند  ماه  گذشته با بحرانی شدن هرچه وخیم تر وضع  اقتصادی کشور، گرانی  بی حد و حصر ارزاق عمومی، شرایط  زندگی کارگران ایران  بس شاق تر و ناهنجار تر شده است.  کابوس شوم  گرانی،  بیکاری،  بی عدالتی و  بی خانمانی، زندگی  روز مره میلیون ها  توده محروم و زحمتکش را به شدت تهدید میکند.  در ایران تحت سلطه رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی، استثمار کارگران زن و کودکان کار که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود، بس شدید تر و بیرحمانه تراست. کودکان کار در ازای  ساعات  طولانی کار روزانه،  کمترین  دستمزدها را در یافت  داشته و زندگی بس سخت و دردناکی را میگذرانند. در حالی که  سردمداران رژِیم، آخوندهای شیاد و فریب کار، سرکردگان سپاه پاسداران ، آقا زاده ها  و دیگر مفت خوران و صاحبان ثٍروت و دارائی از بابت استثمار کارگران و به تاراج بردن  ثروت های طبیعی کشور، میلیاردها به جیب میزنند، توده های محروم و زحمتکش ایران که اکثریت عظیم اهالی کشور را تشکیل میدهند، در فقر و مسکنت کامل زندگی کرده و با انواع ناملایمات و سختی ها مواجه می باشند. تردیدی نیست که مبارزات کارگران و  توده های  زحمتکش، تا روزی که  بساط زور وقلدری رژِیم دزد و جنایتکار از طریق  اعمال  قهر انقلابی  میلیون ها انسان  محروم به پا خاسته سرنگون نشده است،  همچنان  ادامه  خواهد داشت. تاکید بر این امر ضروری است  که انقلاب سهمگین توده های زحمتکش ایران  تنها  به شرطی قادر خواهد  بود  آزادی و دموکراسی  واقعی برای  کارگران و توده های زحمتکش به همراه داشته باشد که  به سرنگونی رژیم خودکامه حاکم اکتفا نکرده و  رهائی کارگران و توده های  زحمتکش  را از بند اسارت و بردگی، در مد نظر داشته باشد.  تنها راه نجات  توده های  زحمتکش از چنگال فقرو فلاکت و استثمار،انقلابی اجتماعی و پیگیر است  که  در وسط  راه متوقف نگردیده و  تا  واژگونی کلیه  کاخ های  ظلم و بیدادگری، دوام  داشته باشد. انقلاب سهمگین کارگران و  توده های  زحمتکش، باید انقلابی مردمی، پیگیر و مداوم باشد و سلطه ارتجاع هار حاکم و امپریالیسم و سرمایه داری را نشانه بگیرد. بهمین جهت  نیز  نیروهای  پیگیر انقلابی  باید هرگز هوشیاری خود را از دست نداده و با تمام  الترناتیو ها ئی که  میکوشند به خاطر مطامع  آزمندانه و استثمارگرانه خود، انقلاب توده ها را در نیمه راه  متوقف سازند ، مبارزه کنند. رودکی  شاعر معروف  ، هزار سال پیش چه خوش سروده است:  آنکه ناموخت از گذشت روزگار        هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار!    پایان          اسفند ماه 1397

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

حسن جداری

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.