درخواست پاسدار بسیجی برای محاکمه نماینده سراوان

درخواست پاسدار بسیجی از قوه قضائیه برای محاکمه نماینده سراوان

هجمیه سپاه و بسیج بر علیه محمد باسط درازهی نماینده سراوان ادامه دارد. درخواست پاسدار بسیجی از قوه قضائیه برای محاکمه نماینده سراوان

https://www.youtube.com/watch?v=3g1KZLZ_gos

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: