تبلیغات سخیف علیه کسرا ناجی در جمع هوادار ان رضا پهلوی