سال گراز مبارک!

نظر باینکه از درب و دیوار میهن اسلامی تبریک کریسمس ارسال میشه، واجب دانستم که تیترِ تبریکات را بطور کامل و بی سانسور خدمت همه اعلام نمایم: سال گراز مبارک
https://iranglobal.info/sites/default/files/chasing_a_muslim_with_a_pig_is_fun.mp4

 

برادران و خواهران، مومنین والمومنات ارجمند

نظر باینکه از درب و دیوار میهن اسلامی تبریک کریسمس ارسال میشه، واجب دانستم که تیترِ تبریکات را بطور کامل و بی سانسور خدمت همه اعلام نمایم:
سال گراز مبارک!
توضیح اینکه براساس زودیاک و به میمنت امسال سالِ گراز (خوک) است!

نتیجه فلسفی اینکه:
اجتماعِ نقیضین هم برای ما محال نیست

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: