چرا رضا پهلوی بە ایران برنمیگردد؟

محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران سازندگی میگوید: اگر رضا پهلوی به جمهوریت اعتقاد دارد، به ایران برگردد، حزب تشکیل بدهد، فعالیت کند و در یک فعالیت مردم‌سالارانه اگر توانست به قدرت برسد. به طور حتم کسی هم با او کاری ندارد زیرا شخص او دستش به خون کسی آغشته نیست.
این سخنان یکی از سران رژیم کنونی ایران است کە برای اولین بار واقعیتی نهفتە را آشکار کرد.

آری اگر رضا پهلوی کە هیچ پیشینە سیاسی و مبارزاتی جدی ای با رژیم کنونی ایران نداشتە و بارها از نیروهای سرکوبگر رژیم و تروریستهای سپاە پاسداران دفاع کردە، بە ایران باز گردد، بدون شک مشکلی نخواهد داشت ، او نیز همانند رژیم کنونی نمایندگی پان ایرانیسم در خدمت شونیسم فارس را در سر میپروراند.

اری او نیز حافظ و مدافع تمامیت ارضی ایران است و میتواند در ایران حزب رسمی و قانونی تشکیل بدهد و دستانشان بە خون ملت فارس آغشتە نشدە و آنچە نیاکان او انجام دادەاند همە در راه حفظ ایران و ایرانی بودن بودە است.

اگر نگاهی کوتاه و گذرا بە جنیاتهای رژیمهای پهلوی و کنونی ایران بیاندازیم، همسو و سیستماتیک عمل کردەاند و ملتهای بلوچ،عرب الاحواز،کورد و تورکهای آذری را ،ورد سرکوب و تبعیض قرار دادەاند.

ایا در کوردستان کسی هست کە اعدام پیشوا قاضی محمد، رهبر جمهوری کوردستان در مهاباد را از یاد بردە باشد، یا در آذربایجان قتل و عام تبریز و حملە بە جمهوری آذربایجان و پیشوری را فراموش کردە باشد؟

ایا الاحوازیها قتل شیخ خزعل از رهبران ملت عرب بدستور رضاشاه را فراموش خواهند کرد؟

ایا قیام مردم بلوچستان در زمان ناصرالدین شاه و سرکوب آنان توسط امیرکبیر را ملت بلوچ فراموش کردە است؟

رژیم کنونی بە یقین میداند کە حتی پدر اقای رضا پهلوی نیز دستش بە خون آنان کە خودشان ایرانی مینامندش آغشتە نشدە است.

اقای پهلوی چە مبارزاتی بر علیە رژیم کنونی ایران داشتەاند کە نتوانند بە ایران بازگردند؟

سران این رژیم هنگامی کە خطر را احساس میکنند، برای خودشان اپوزیسیون ساختگی میسازند و الترناتیو سازی میکنند، از جمهوری بودن ایران و تعدد احزاب میگویند و خواهان برگزاری رفراندم و اصلاحات میشوند و در کل همگی از سلطنت طلب و مشروطە خواهشان گرفتە تا مجاهدین و اسلامیشان همگی در یک صف واحد می ایستند تا ایران عزیزشان تمامیت ارضیش بە خطر نیافتد.

تفاوت و اختلاف میان رژیم کنونی و پهلوی برای ملتهای غیر فارس تنها دراینست کە یکی از این دیکتاتورها عمامە بە سر دارد و دیگری کراوات .

اما دیگر زمان فریبکاری و وعدە وعیدهای دروغین فرا رسیدە و ملتهای هوشیار کورد،بلوچ، عرب، تورک آذربایجانی و ... دیگر دریافتەاند کە ایران و ایرانی بودن بمعنای سلب هویت ملیشان است و یک کورد، کوردستانی و یک عرب، الاحوازی و یک بلوچ، بلوچستانی و یک تورک آذری ، آذربایجانیست.

دیگر نە حکومت اسلامی و نە شاهنشاهی بر این جغرافیای جعلی حکومت نخواهند کرد و جغرافیایی بە نام ایران و ملتی بە نام جعلی ایرانی بە زبالە دان تاریخ خواهند پیوست. 

 

  

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دولت جمهوری اسلامی بعد از تحریم بدجوری به روغن سوزی افتاده، اگر بفرض محال رضا پهلوی به ایران برود، در وحله اول رژیم جویای کلیه پولهائی می شود که پدرشان بخارج بردند، اگر در مساله مالی بتوافق برسند، در مرحله دوم مساله ارشاد ایشان ؟.................. می گردد، که اگر آن مرحله را هم با موفقیت پشت سر بگذارند، با گرفتن عبا و عمامه با عنوان آیت الله شازده رضا پهلوی، شاید بتوانند حزبی در داخل کشور تشکیل بدهند.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زیرا کشته می شود ، جنابعالی هم نمی توانید بروید

عنوان مقاله: 
چرا رضا پهلوی بە ایران برنمیگردد؟
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جمال پور کریم،
آنچه یک رژیم قرون وسطایی را چهل سال بر کشور ایران مسلط کرده است، فقط درایت بعضی از هواداران ان رژیم نیست بلکه تا حد بیشتری حماقت برخی از مخالفین ان رژیم میباشد.
اگر آمریکا برای کرد های سوریه و عراق که سالها همپیمانشان بودند و هزاران کشته و زخمی در این همکاری تقدیم کردند، هیزمی میآورد و ابی گرم میکرد، شاید میشد درخواست سخیف جنابعالی از امریکا برای موشک باران ایران برای ازادی!! کردستان را ناشی از شوونیست مواج در افکارتان دانست.
همه محق هستند تجزیه طلب باشند و افکار خود را تبلیغ کنند ولی وقتی درخواست بمباران و هجوم بیگانگان به کشور را میکنید، نبایستی انتظار کف و سوت داشته باشید، چون با جیره و یا بی جیره، جاده صاف کن ارتجاع شده و تیغ جلاد را بر گردن نیروهای راستین ملل ایرانی تیز میکنید.
این پلشتی ها ناشی از نبود یک جبهه متحد و فراگیر در مبارزه با استبداد حاکم است.