زمان سقوط؟ چه زمانی در خیابان‌ها زمین‌گیر خواهند شد؟