چرا آیت الله یزدی گفت ٤٠٠ سال پیشرفت کرده ایم؟ بهمراه اسناد این ادعا

ایران گلوبال اسناد غیرقابل انکار این ادعا را منتشر می کند

 

 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: