مقامات وزارت خارجه ایران در نقش سخنگویان طالبان عمل می‌کنند