پومپئو در مصر: آمریکا همصدا با مردم ایران خواهان آزادی است