ساکنان قدیمی این خانه نه تغیر نسل می بینند و نه تغیر زمان!