این درد تنها دردنیست آیا بر روی دریایی از نفت و ثروت این است

این جا ایرانشهر است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: