همسایه شمالی

درحالیکه پوتین برای پیشبرد سیاست های منطقه ای اش، قبای اسلام پناهی به تن کرده است، در رابطه با ایران تلاش میکند تا روحانیون و طیف های وابسته به سپاه و بسیج را جذب کند.

حسن داعی، ژانویه 2019
 
 
 
 
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: