هواپیمایی که سانحه دید؛ از سوخت‌رسانی در جنگ تا کمک در طرح مردمیاری