سفیر آمریکا آمد و به شاه گفت از ایران برود! سرهنگ عشقی پور

ویدئو
سرهنگ مرتضی عشقی پور، فرمانده حفاظت کاخ نیاوران در زمان پادشاه پیشین، می گوید: ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا در ایران، در دی ماه 1357، در آخرین روزهای حضور محمدرضا شاه در ایران، نزد شاه آمد و به وی گفت به "تعطیلات" برود!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: