شام آخر در تهران؛ روایت آخرین شبانه‌روز شاه و ملکه در ایران