پاسخ 'گلوبالیست‌های' داووس به بحران‌ها: نسخه چهارم جهانی‌سازی