برای آن زنانی که هنگام شنیدن نام پیامبر برجمال او صلوات می فرستند

گلمراد مرادی
این اولین حدیث است که مردها را از خداوند ترسانده، منتها زنان را اسیر مردان دانسته است.“از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا شیطان نگران و در کمین است و هیچ یک از دامهای وی برای صید پرهیزکاران مانند زنان مورد اطمینان نیست.
“شما را از حق دو ضعیف بسختی برحذر میکنم: یتیم و زن”.

 

متأسفانه باید بگویم که تقریبا 80% زنان یا اصلا مطالعه ندارند و تابع شریک زندگیشان هستند، یا با مسایل سیاسی نمی خواهند درگیر باشند که این آخری حق شان است، زیرا مردان بس سیاست را تعیین می کنند. بهر حال امروزه 95% زنان قهرمان درگیر بدست آوردن حقوق اولیه خود هستند، لذا همین باعث می شود که با جمهوری اسلامی دربیافتند و درمجموع حداقل کتب مقدس را بخوانند و از خویشتن بپرسند که کجا است این حقوق مساوی که همه ادیان از آن شفاها دم می زنند؟ این پرسشها را باید در اثر خلاقیت مطالعه دانست. بنابراین کسی که مطالعه نداشته باشد، تقریبا از خبرهای دنیا بی اطلاع است. همین باعث می شود که من از آن زنان مترقی و روشنفکر تقاضا کنم، کوشش کرده، آن کسانیکه باور دارند، تشویق بمطالعه کنند. مطمئن باشید من با وصف آنکه از خانواده اسلامی نیستم، هیچگونه دشمنی با اسلام و آورنده این دین که بنده بخشی از فرهنگ پدران ملیت های عرب و ایرانی حاکم برمنطقه می دانم، مطلقا ندارم. فراموش نکنید من و امثال با فرهنگ اسلامی تربیت شده ایم و شوربختانه مسلمان، اهل مطالعه بار آمده ایم که خوش بختانه هیچ چیزی را بدون مطالعه نمی پذیریم. من فقط می خواهم آن بانوانی که قلبا باور دارند، کمی مطالعه کنند و  بعد رد کنند یا بپذیرند. آن هائی که اهل مطالعه هستند، با متانت و بردباری بدیگران بقبولانند که تقلید کننده نباشند. من می دانم با بیان این جملات تیشه به ریشه همه ی آخوندها می زنم و همه را دربست برضد خود می کنم. باز هم مطمئن باشید، من 77ساله آن گونه که منافع از دست رفته ها می گویند، نه دشمنی با اسلام دارم و نه چیز دگری. آنطور که در مطبوعات و روزنامه های شان می نویسند من از هیچ منبعی آوانسی یا چیزی دریافت نکرده و مانند یک پناهنده زندگی می کنم. بگذارید بگویند اشکالی ندارد، طلایی که پاک است چه باکش از خاک است؟ اگر کسی سندی خلاف این گفته من دارد، در زمان حیات من رو کند که من خوشحال می شوم. من بنا به باورم این کار را میکنم و آرزو دارم همه با سواد اجتماعی شوند و دیگر از تقلید خبری نباشد. امروز نهج الفصاحه محمد پیامبر اسلام به عربی و فارسی چاپ ایران را جلوی خودم دارم و با کمترین تفسیر خلاصه آنچه که درباره زنان گفته مجددا بیان می کنم او می گوید: “درباره زنان از خدا بترسید که آنها پیش شما اسیرند”. حدیث شماره 45 صفحه 163 ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم، انتشارات بدرقه جاویدان، تهران، سال 1390 این اولین حدیث است که مردها را از خداوند ترسانده، منتها زنان را اسیر مردان دانسته است.“از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا شیطان نگران و در کمین است و هیچ یک از دامهای وی برای صید پرهیزکاران مانند زنان مورد اطمینان نیست”. همانجا شماره 50 ص 164. من واقعا نمی دانم، این پرهیزکاران تاچه اندازه بایدضعیف باشند! که نتوانند خود را در برابر جنس مخالف کنترل کنند! در جای دیگر می گوید: “دو کسند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی رود بنده ایکه از آقایان خود گریخته باشد تا هنگامی که بازگردد و زنی که شوهر خود را نافرمانی کرده باشد تا باز گردد”. همانجا شماره 54 ص 165. اسلام و آورنده آن، نه این که بر برده داری صحه می گذارد، بلکه زن ر افرنانبردار مرد می داند. “اگر زنی خود را معطر کند و بر مردمی بگذرد که بوی او را دریابند زنا کار است”. همانجا شماره 177 ص 188 این در تضاد با حدیث شماره 850 ص 326 است. که گوید: “بهترین بندگان خدا آن ها هستند که بوعده وفا کنند و بوی خوش بکار برند”. پس با این تناقض چه باید گفت؟! “وقتی زنی دور از بستر شوهر خود شب را بروز آورد فرشتگان تا صبح او را لعنت کنند”. همانجا شماره ی 187 صفحه 190. اکنون از بسیاری از احادیث می گذریم که درباره ی خواستگاری مرد از زن و اگر زن برای غیر از شوهر خویش خود را خوشبو کند به آتش می سوزد و غیره. پیامبر در ادامه می گوید: “وقتی یکی از شما با همسر یا مملوک خویش نزدیک شود بفرج او ننگرد که مایه کوری است”. همانجا شماره 195 ص 191. در اینجا زن جزو اشیاء منزل و ملک مرد است! “وقتی زنا رواج گیرد زلزله پیدا شود، ... همانجا شماره 219 ص 196. بنابه این فرموده بایستی هر ساعت در اروپا و آمریکا زلزله باشد! “وقتی زنی بشوهر خود گوید از تو خیری ندیدم اعمال نیکش بی اثر میشود”. همانجا شماره 226 ص 198.“از زنان بد بخدا پناه ببرید و از نیکانشان بپرهیزید”. همانجا شماره 279 ص 209. “با زنان به نیکی رفتار کنید زیرا زن از دنده کج خلق شده است و در دنده آنچه کجتر است بالاتر است و اگر بخواهید راستش کنید آن رامی شکنید و اگر رهایش کنید کج می ماند. پس با زنان به نیکی رفتار کنید”. همانجا شماره 287 ص 210. این حدیث دومین است که بسود زنان گفته شده آنهم از دنده خلق شده و کج است! “فتنه ی سخت را دیدید و صبر کردید و من از فتنه ای سخت تر بر شما بیم دارم که از طرف زنان می آید هنگامی که النگوی طلا بدست و پارچه های فاخر ببر کنند و توان گران را بزحمت اندازند و از فقیر چیزی که بدان دسترس ندارد بخواهند”. همان جا شماره 314 ص 215. “در بهشت نگریستم  و دیدم بیشتر مردم آن فقیرانند و در جهنم نگریستم  ودیدم که بیشتر مردم آن زنانند”. همانجا شماره 331 ص 219. “خطرناکترین دشمن تو همسر تو است که باتو همخوابه است و مملوک تو”. همانجا شماره 339 ص 220. این را بایستی چیزی بسود اسلامیان درباره آن بنویسم. بهتر بود و اسلام بیشتر دوام می آورد، اگر پیامبر دراین باره سکوت می فرمودند وزنان را خطرناک و مملوک مرد قرار نمی دادند. اگرمن نوعی زن بودم شرمم می آمد که بگویم پیرو محمد پیامبر اسلامم. او می گوید: “زنان رابی لباس بگذارید تا در خانه بمانند”. همانجا شماره 343 ص 220 .“بهترین زنان آن است که رویش خوبتر و مهرش کمتر است و از همه زنان پر برکت تر آنست که خرجش کمتر باشد”. همانجا شماره های 356 و 357 صفحات 223/222.

“می خواهید شما را از زنانیکه اهل بهشتند خبر دهم؟ زن وفاداری که فرزند زیادآورد آشتی کند و همینکه بد کرد گوید این دست من در دست توست چشم برهم نمی گذارم تا از من راضی شوی”. همانجا شماره 460 ص 241. این توصیه را در هیچ جای نهج الفصاحه بمردها نمی کند. این فقط “زنها هستند که کارهای بد می کنند”! “زنی که فرزند بسیار آرد درپیش خداوند اززن زیبائی که فرزند نمی آرد بهتراست من در روز قیامت بفزونی شما افتخار می کنم”. همان جا شماره 540 ص 262. یعنی عایشه زیبا (زن سوگلی پیامبر) از زنان دیگر بدتر بود که بچه دار نمی شد! یا خود پیامبر نمی خواست او بچه دار شود! “کمترین ساکنان بهشت زنانند”. همان جا شماره 603 ص 274. من نمی فهمم، باوصف این که زنان باورمند بسیار مؤمن تر ازمردان باورمند هستند چرا؟ “خداوند روز رستاخیز بربی سوادان چیزهائی رامی بخشد که بردانشمندان نمی بخشد”. شماره 762ص 308. این دلیلی دیگر برای بیسواد نگهداشتن مردمان باورمند به اسلام. “زن بصورت شیطان می آید و بصورت شیطان می رود وقتی یکی ازشما زنی دید که وی را به شگفت آورد پیش همسرخود رودزیرا بدینوسیله آنچه دردل دارد ازمیان میرود”. همانجا شماره 821 ص 320. پس بنابه دید پیامبر،زن برابر شیطان است. “زن برای دین ومال وجمالش گیرند زن دین دار بجوئید”. همانجا شماره 822 ص 321. در ادامه می گوید: “از علائم رستاخیز آنست که دانش از میان برخیزد و  جهالت آشکار شود و زنا رواج گیرد و شراب نوشند، مردان بروند و زنان بمانند تا حدی که پنجاه زن یک سر پرست داشته باشد”. همان جا شماره 908 ص 38/337. این پیامبر مرتکب اشتباهی بزرگ شده وآن فقط زمان خودرا می دیده است. در دنیای امروز هیچ فکرش رانمی کرده، اگر برای مثال زنان یک کشور فقط نیمساعت دست از کار بکشند، اقتصاد چنین کشوری فلج می شود. امروزه زنان متفکر و هنرمندی هستند که سر پرستی 50 مرد را برعهد می گیرند. درحدیث دیگر می گوید: “من انسانی مانند شما هستم و گمان بخطا یا صواب میرود ولی هرچه را بگویم خدا گفته است بر خدا دروغ نمی بندم”. همانجا شماره 941 ص 344. اینجا خدا را در ردیف بشر خطاکار و صوابکار می داند، در حالی که درجائی دیگر (قرآن مجید یا احادیث) می گوید که خدا اشتباه نمی کند و بی عیب و نقص است و هر چه می گوید آیات مطلق است. من بزنان می گویم و از روی کتاب مقدس مسلمانان ثابت می کنم که این قرآن مجید گفته خود پیامبر اسلام است نه وحی خداوند. “همه خوبی هارا بعقل می توان دریافت و هر که عقل ندارد دین ندارد”. همانجا شماره 951 ص 346. بهرحال این در تضاد است با شماره 606 ص 275 که گوید:“بیشتربهشتیان ابلهانند”. اگربی عقلان دین ندارند،چگونه بیشترابلهان به بهشت می روند؟ “شما را از حق دو ضعیف بسختی برحذر میکنم: یتیم و زن”. همانجاشماره 956 ص 347. این حدیث بسود زنان است اما آنها را جزو ضعفا آورده است از نظر جسمی شاید ضعیف باشند، اما از نظر فکری نه. “من زنی را که از خانه خود دامن کشان برای شکایت از شوهرش بیرون شود دشمن دارم”. شماره 960 ص 348. حالا نفرموده است، این شکایت از سر چه موضوعی باشد؟“محکمترین سلاح شیطان زنانند”. شماره 970 ص 359. در ادامه می گوید:“ازسبزه مزبله بپرهیزید گفتند سبزه مزبله چیست؟ گفت زن زیبا در خانواده بد”. شماره 1002 ص 355. زن گناه کرده که “زیبا” و از خانواده”بد”بدنیا آمده است! “ازگفتگو بازنان بپرهیزید که هر وقت مردی با زنی خلوت کند قصد او میکند”. همان جا شماره 1004 ص 356. تمام صفحه 359 در باره زن و بوی عطر، بدون اجازه شوهر، طلاق، خشنودی شوهر وغیره اند. در حقیقت نوشته بیشتر سند است و دلم می خواهد مؤمنان برایم صادقانه بنویسند و از نگارنده بپرسند که با خوش روئی و سند پاسخ داده خواهد شد من این مقاله را ادامه می دهم اگر خواهان داشته باشد.

هایدلبرگ، آلمان فدرال 18.1. 2019     

 دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com    

منبع: 
email
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: