گفتگوبا پدر سپیده قلیان:فرزندانم را با دست بند و پابند بردند

و گلوی همسرم را با کارد زخمی کردند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: