چگونه قران عثماني تدوين شد؟در گفتگو با أزيز داديار

آقای ازیز دادیار نویسنده ، شاعر و فعال سیاسی بلوچ ایرانی در باره پیدایش و خلق قرآن عثمانی تحقیقاتی را آغاز نمود و کتابی در 1600صفحه دردست انتشار دارد.در این گفتگو ایشان در باره تاریخچه پیدایش قرآن واحد که به قرآن عثمانی معروف است، پرداخته است که اینک آماده پخش است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: