گفتگو با ناصر کاخساز پیرامون ناسیونالیسم

ویدئو
مهدی ذوالفقاری، با ناصر کاخساز درباره ی مفاهیم ناسیونالیسم، ملی گرایی و ملت گرایی گفتگو می کند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: