شی ناشناس در اطراف اسکله کندالو

منابع محلی از سقوط یک شی ناشناس در اطراف اسکله کندالو در استان هرمزگان خبر دادند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: