اعتراض مردم رُفِیع خوزستان

تجمع مردم خشمگین رفیع (در استان خوزستان)مقابل بخشداری در اعتراض به بی تفاوتی مقامات حکومتی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: