همه خسته شده ایم

همه خسته ایم و به زیر یوغ ظلم اسیر آمده ایم. اکنون وقت بلند شدن است سکوت را باید شکست

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: