بلوچستان مظلوم

جاده های بلوچستان روزانه شاهد پر پر شدن جوانان بلوچی است که از کوچکترین امکاناتی بهرمند نیستند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: