امامی که حس نداشت

چهل سال پیش در چنین روزهایی خمینی، همان امامی که برای ورودش "هیچ احساسی" هم نداشت وارد ایران شد

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: