سردار سعید قاسمی: حسن کلید بدبخت!

همدلي پاسدار سعید قاسمی با نارضايتي مردم عليه دولت روحاني ولي در أين ميان خامنه أي گم شد!

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: