سفره امیدواران سکه ثامن

سفره خالی مالباختگان سکه ثامن در تجمع اعتراضی مقابل ساختمان دادستانی کل کشور

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: