گل سنگم احساسی

یکی از زیباترین اجراهای ترانه گل سنگم که توسط دختران روشن دل ِ هم میهنمان اجرا شده است

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: