چهل سال پس از انقلاب؛ شمارگان کتاب از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ نسخه