اعتراض فرهنگیان اصفهان

شعارهای تجمع اعتراضی و تظاهرات امروز معلمان اصفهانی در سی و سه پل

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: