بازخوانی انقلاب از چپ، چهل سالگی انقلاب در گفتگو با فرخ نگهدار