از دید نیویورک‌تایمز: خمینی بیش از حد قدرتمند شده بود