مراسم معرفی کتاب« محاصره نعلین» در استکهلم برگزار شد

در تاریخ 9 فوریه سال 2019 بنا به دعوت سازمان فرهنگی ساف در استکهلم مراسم معرفی کتاب« محاصره نعلین» برگزار شد در شروع مراسم خانم سئودا دادش زاده مدیر سازمان فرهنگی ساف بطور کوتاه درباره کتاب« محاصره نعلین» و نویسنده این کتاب یعنی خانم الوجا آتالی سخنرانی کرد

در تاریخ 9 فوریه سال 2019 بنا به دعوت سازمان فرهنگی ساف در استکهلم مراسم معرفی کتاب« محاصره نعلین» برگزار شد در شروع مراسم خانم سئودا دادش زاده مدیر سازمان فرهنگی ساف بطور کوتاه درباره کتاب« محاصره نعلین» و نویسنده این کتاب یعنی خانم الوجا آتالی سخنرانی کرد بعد او خانم الوجا آتالی دلائل و انگیزه خود را درباره نوشتن این کتاب برای حاضرین شرح داد لازم به یادآوری است کتاب مذکوردرباره سیاست و اعمال تجاوزکارانه ارمنستان در اراضی آذربایجان می باشد در این مراسم چند تن مهمان خارجی نیز شرکت داشتند و سه تن از آنان به زبان انگلیسی در باره آثار الوجا آتالی اظهار کردند ازشما دعوت می شود به گزارش دیداری این مراسم توجه فرمائید

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: