مناظره دکتر نوری علاء و دوشوکی در مورد اتحاد اپوزیسیون

مناظره دکتر نوری علاء و دوشوکی در مورد اتحاد اپوزیسیون (سایت تلویزیون کانال یک)

         

 

نظردهی با فیسبوک: