دفاع رضا حسین بر از کشتار جیش العدل در بلوچستان

رضا حسین بر فعال بلوچ و عضو کمیته مرکزی شورای راهبردی شبکه ایرانیاران در شبکه مذهبی کلمه که همیشه شیعیان را کافر و در جنگ با سنی ها می داند در دفاع از قتل عام های جیش العدل می گوید تشکیلات نظامی سیاسی جیش العدل برای برقراری عدالت در ایران برخاسته است.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: