آری، در ۱۳۵۷ شرایط برای انقلاب اسلامی فراهم بود

بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی، برنامه ای از سعید جعفری

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
https://rangin-kaman.net/
برگرفته از: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: